Privacyverklaring

De Opleiding Natuurlijke Gezondheid (ONG) verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring informeren wij je over welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom we dit doen, hoe we dit doen en de rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van de ONG, inclusief gegevens die wij verkrijgen via de website.

Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@opleidingng.nl. 

Voor welke doeleinden verwerkt de ONG persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door de ONG gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten voor onderwijs. De belangrijkste processen waarvoor de ONG persoonsgegevens verwerkt zijn: 

a. Onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning: recruitment, werving & selectie van nieuwe studenten, studentenadministratie, interne en externe informatievoorziening, vastleggen van cijfers, afgifte certificaten en diploma’s, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met studenten, klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing, gezondheid van proefcliënten (geanonimiseerd), organisatie-analyse, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een financiële administratie.  

b. Personeelszaken: vaststellen van vergoedingen, uitvoeren van de zzp-overeenkomsten en overeenkomsten met bestuursleden, interne financiële administratie controle en de accountantscontrole. 

c. Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, beheren van het inkoopsystemen en betaalsystemen, uitvoeren en beheren van procedures gericht op IT, juridische zaken en overige bedrijfsvoering. Recruitment, werving & selectie van nieuwe bestuursleden en docenten, interne en externe informatievoorziening, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met bestuursleden en zzp-ers, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners, klantbetrokkenheid, relatiebeheer, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, klachtafhandeling van klachten en geschillen.

d. Facilitaire zaken: toegang- en beheersystemen.  

e. Algemene processen:  Web content management, bibliotheeksysteem voor scripties van oud-studenten, fysieke en digitale archivering, klachten- en geschillenprocedure en beroep en bezwaar.

Van wie verzamelt de ONG persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt de ONG gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn: 

 • studenten;
 • studiekiezers, potentieel aankomend studenten; 
 • alumni;
 • bestuursleden en Zzp-ers die ingezet worden, inclusief sollicitanten; 
 • bezoekers van de website.

Welke persoonsgegevens verzamelt de ONG?

In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. Wij verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben voor het verlenen van de door jou gewenste diensten van de ONG. De meest voorkomende gegevens zijn: 

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • geslacht en geboortedatum;
 • telefoonnummer en e-mailadres;
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • studie-informatie, studievoortgang en studieresultaten;
 • evt. meisjesnaam, geboortedatum en -plaats.

Onze website bevat alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het bruikbaar maken van de website, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken en daarom kunnen deze cookies niet worden gedeselecteerd.

Jouw rechten

Op grond van de privacywetgeving heb je verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens. Je hebt kunt met ons contact opnemen voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van dit privacyreglement;
 • inzage in en correctie van jouw gegevens;
 • verwijdering van jouw gegevens voor zover dit niet in strijd is met het nakomen van een wettelijke verplichting voor de ONG;
 • bezwaar tegen het gebruik jouw persoonsgegevens door ons, wanneer deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • ontvangst van de persoonsgegevens die wij verwerken of overdracht hiervan aan een andere organisatie van een zelfde soort dienst.  

Wanneer je hier aanleiding toe ziet, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Beveiliging

Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de ONG passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De ONG neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Hoe lang worden gegevens bewaard? 

De ONG bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van onze diensten, het soort persoonsgegevens, de wettelijke verplichtingen en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden.

Derden

Ter ondersteuning van onze dienstverlening maken wij gebruik van de diensten van andere partijen. Dit zijn:

 • partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties (indien van toepassing);
 • hosting providers, zoals WebReus en TransIP;
 • partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken voor het leveren van onze diensten, zoals CPION, MailChimp en onze website-ontwerper;
 • docenten die niet deelnemen aan het stichtingsbestuur van de ONG.

De ONG maakt afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze verstrekt aan derden. De ONG kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.  
De ONG verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Op de website van de ONG zijn enkele links opgenomen naar andere websites die niet tot de ONG behoren. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom, je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen.

Laatst gewijzigd: 1 juni 2018