Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden behorende bij de overeenkomst tussen een deelnemer en de Opleiding Natuurlijke Gezondheid tot het deelnemen aan modules/opleidingen.

Artikel 1 Begrippen

ONGOpleiding Natuurlijke Gezondheid.
DeelnemerDegene die op basis van een overeenkomst gerechtigd is deel te nemen aan de door de Opleiding Natuurlijke Gezondheid aangeboden modules en opleidingen.
StudiegeldBedrag dat is verschuldigd voor deelname aan een module.
OpleidingGeheel van modules en/of een enkele module, met de daaraan verbonden toetsing.
ModuleDe kleinst mogelijke deelopleiding, die een deelnemer kan volgen aan de Opleiding Natuurlijke Gezondheid. Een module bestaat uit aangeboden leerstof, eventuele werkateliers, begeleiding en toetsing.


Artikel 2 Toelatingseisen, intakeprocedure en 21+toets

Toelatingseisen en intakeprocedure

Om toegelaten te worden tot de opleidingen dient de deelnemer aan te kunnen tonen dat zij/hij in staat is om te denken en werken op Hbo-niveau. De deelnemer kan dit aantonen door:

  • het bezit van minimaal een Havo, Vwo en / of Hbo-diploma en/of
  • minimaal 5 jaar relevante werkervaring

De minimale leeftijd om aan de opleiding deel te nemen is 25 jaar. 

Indien de student beschikt over diploma’s en/of certificaten die relevant zijn voor het volgen van (onderdelen van) de opleiding, dan dienen deze te worden overlegd met de ONG.

De ONG is gerechtigd de inschrijving van een deelnemer te weigeren. Alle modules/opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

21+ toets
Indien de aspirant-student niet beschikt over een Havo, Vwo en/of HBO-diploma kan een 21+ toelatingsonderzoek van toepassing zijn.

Artikel 3 Studieovereenkomst en bedenktijd

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de deelnemer die de opleiding afneemt en de ONG die de opleiding verzorgt. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor de deelnemer zich inschrijft inclusief het lesmateriaal, de begeleiding en de aan de opleiding verbonden werkateliers.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. De ONG gaat ervan uit dat de deelnemer actief aan de opleiding deelneemt. De ONG draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. De deelnemer mag van de ONG verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met vakbekwame docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. De ONG zal zich inspannen om de deelnemer in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden

Door ondertekening van de studieovereenkomst gaat de deelnemer een studieovereenkomst aan voor de duur van de deeltijdopleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de module specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt de deelnemer op de website en/of in de betreffende studiewijzer van de ONG. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra de ONG de getekende studieovereenkomst van de deelnemer heeft ontvangen en de ONG de ontvangst daarvan heeft bevestigd per post of e-mail. Een getekende studieovereenkomst is die overeenkomst die handmatig is ingevuld en ondertekend, en per post of e-mail is verstuurd naar de ONG, of die digitaal is ingevuld, ondertekend en verstuurd middels het inschrijfformulier op de website. 

Er geldt een bedenktijd van veertien (14) werkdagen vanaf het moment dat de ONG de ondertekende studieovereenkomst aan de deelnemer bevestigd heeft. Binnen deze termijn kan de deelnemer de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

Artikel 4 Aanmelding en annulering per module(s)

Na ondertekening van de studieovereenkomst kan de deelnemer zich inschrijven voor een of meer modules. De aanmelding voor een module kan zowel per post als per e-mail.

Na de aanmelding krijgt de deelnemer een factuur van de ONG toegestuurd. Betaling van de factuur geldt als bewijs van inschrijving voor de module(s).

Alle modules/opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

Annulering van de inschrijving door de deelnemer kan plaatsvinden tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de module. Annulering dient te geschieden via een aangetekend schrijven. Na de genoemde termijn is annuleren of opzeggen van de inschrijving niet meer mogelijk zonder verschuldigdheid van het studiegeld. Dit geldt eveneens gedurende de looptijd van de modules/opleidingen. In het geval een deelnemer zonder opgave van reden niet verschijnt of de opleiding voortijdig beëindigt is het volledige studiegeld verschuldigd.

Artikel 5 Studiegeld

De kosten voor de modules / opleiding staan vermeld in de studiewijzer en op de website.

De kosten worden per studiejaar vastgesteld. Alle door de ONG gefactureerde bedragen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum betaald te worden. Als de deelnemer in gebreke blijft heeft hij geen toegang tot de module. Het om welke reden dan ook niet bezoeken van de werkateliers geeft geen recht op vermindering of restitutie van studiegeld.

Artikel 6  Ziekte/ongeval

Een deelnemer kan alleen in geval van ziekte en/of ongeval de module, zonder extra kosten inhalen en afmaken, wanneer de module de eerstvolgende keer door de ONG opnieuw wordt aangeboden.

Artikel 7 Betalingsregeling

Bij het volgen van een opleiding is betaling van het studiegeld in termijnen mogelijk.

Artikel 8 Opleidingen

De ONG heeft het recht om een vak uiterlijk één week (7 dagen) voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de deelnemer recht op teruggave van het reeds betaalde studiegeld. Restitutie zal geschieden binnen 30 dagen na afgelasting van de betreffende modules. De ONG is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft studiemateriaal. De ONG verbindt zich bij uitval van docenten zich in te spannen zo spoedig mogelijk vervanging te regelen.

De ONG is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de opleiding en/of het docententeam aan te brengen.

Artikel 9 Productinformatie

De ONG streeft er naar zo nauwkeurig mogelijk de informatie te verstrekken over de aangeboden opleidingen. Niettemin behoudt de ONG zich het recht voor af te wijken van deze informatie indien zij dit in het belang van de opleiding noodzakelijk acht.

Artikel 10 Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op het verstrekte opleidingsmateriaal en examens van de ONG, alsmede alle ideeën, knowhow en technieken die door de ONG zijn ontwikkeld, blijven eigendom van de ONG tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Deelnemer mag al het door de ONG vervaardigde en/of ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal door docenten of enig ander werk enkel te eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ONG niet toegestaan om opleidingsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, aan derden af te staan of te verkopen.  

Artikel 11 Uitreiking certificaat of diploma

Maakt de deelnemer, na het met succes voltooien van (een deel van) de opleiding, aanspraak op de uitreiking van een certificaat of diploma, dan worden deze documenten uitsluitend verstrekt indien aan alle betalingsverplichtingen tegenover de ONG is voldaan.

Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens

De ONG staat er voor in dat alle wettelijke bepalingen betreffende verwerking van persoonsgegevens van deelnemers, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn gegeven, in acht worden genomen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

De ONG is niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook, door deelnemers of derden ontstaat in verband met de opleiding/module, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de ONG.

Artikel 14 Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over uw cursus, uw docent, de begeleiding of het lesmateriaal, dan horen we die graag zo spoedig mogelijk. Zo kunnen we de situatie snel in kaart brengen en een passende oplossing voor uw klacht vinden. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

Dien uw klacht mondeling in bij uw docent
Indien er geen mondelinge overeenstemming met de docent wordt bereikt, dan kunt u uw klacht mondeling indienen en toelichten bij de leiding van de ONG. De klacht dient duidelijk geformuleerd te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.

Binnen een week ontvangt u mondeling of schriftelijk antwoord namens de leiding van de ONG.

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord, dan leggen wij uw klacht graag voor aan een onafhankelijke bemiddelaar, zijnde dhr. An-Akh Zaldoc (bereikbaar via info@zinnith.nl; zie ook https://zinnith.nl).

Termijn afhandeling klachten
Mocht, om wat voor reden dan ook, de afhandeling van de klacht langer duren dan de hierboven gestelde termijn van een week, dan stelt de ONG u hiervan direct op de hoogte. Tevens wordt er een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen de opleiding met een passende oplossing denkt te kunnen komen.

Beroepsinstantie
De ONG zal zich geheel schikken in het oordeel van de beroepsinstantie (de onafhankelijke bemiddelaar) en het oordeel als bindend accepteren. De consequenties worden snel afgehandeld.

Vertrouwelijkheid afhandeling klachten
Elke klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De betrokkenen zijn uitsluitend: de deelnemer, de docent die de opleiding verzorgt, de leiding van de ONG en, indien van toepassing, de onafhankelijke bemiddelaar.

Uiterlijke termijn behandeling klachten
Een klacht moet uiterlijk binnen 4 weken na het kenbaar maken van de klacht afgehandeld zijn.

Registratie klachten
Een klacht wordt omschreven zoals aangegeven in het klachtenformulier dat de ONG u beschikbaar stelt. Dit formulier en de eventuele correspondentie die hieruit voortvloeit, worden minimaal 1 jaar bewaard.

Copyright: Opleiding Natuurlijke Gezondheid
Versie Juni 2018